Đăng nhập Đăng ký

Hỗ trợ khai báo trực tuyến: 024 2220 5395

 
12
#Tên dịch vụ côngMức độLĩnh vựcĐơn vịTruy cập
1 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhậnMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
2 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám địnhMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
3 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm địnhMức độ 3Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
4 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệmMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhậnMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám địnhMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm địnhMức độ 3Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệmMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
9 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhậnMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
10 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám địnhMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ
11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm địnhMức độ 3Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
12 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệmMức độ 2Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vụ Khoa học Công nghệ